عنوان :     ساختمان مسکونی سایه ها
برگزیده اولین دوسالانه مجله هنر و معماری

تصاویر پروژه: