عنوان :    ساختمان مسکونی کنارود درکه
برنده جایزه معمار 98

تصاویر پروژه: