عنوان :    ساختمان مسکونی کناراب درکه
برنده جایزه معمار 98

تصاویر پروژه: